Lindevang Kirke
kirke i en mangfoldig verden

Korimprovisationsprojekt

Korimprojekt 2019

Korimprovisationer og soundscapes - en kirkemusikalsk fornyelse i højmessen

Korimprojekt 2019... 

... er et udviklingssamarbejde mellem Lindevang Kirke, Musikforum Frederiksberg og Frederiksberg Provsti  støttet af Augustinusfonden med det formål at bringe improvisationshåndværket ind i dansk korpraksis som en markant fornyelse af den danske kirkemusiktradition. Projektets centrale deltagere er Lindevang Kirkes organist og korleder Lars N. Sardemann, kirkens professionelle sangere og komponist/blokfløjtenist Louise Hjorth Hansen, der skaber de lydlandskaber, som sangerne skal improvisere henover. Teksterne er valgt og sammenstillet tematisk  af sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen.

Projektets baggrund

Gennem et par år er et særdeles spændende nyt arbejde med vokalimprovisationer i gudstjenestens sammenhæng vokset ud af Lindevang kirkes liturgiske forsøgsarbejde. Denne praksis ønsker vi nu at videreudvikle, dokumentere og udbrede.

Kirken har af Københavns Stift fået lov i en periode at arbejde med gudstjenestens indhold og opbygning, og det har indtil videre betydet, at der er kommet nye bønner ind i gudstjenesten, og at ritualerne omkring nadver og dåb er blevet ændret. Og med de nye ord er også fulgt nye toner, idet organist Lars N. Sardemann har komponeret ny liturgisk musik til hele højmesseordningen, som den lyder i Lindevang Kirke.

Korimpro i Lindevang Kirke har sit udgangspunkt i de ti måneder, hvor vi fik lov at udskifte de autoriserede tekstrækker (prædiketekster) med en kontinuerlig læsning af hele Markusevangeliet. Her dukkede ofte tekster frem, som der normalt aldrig prædikes over. Og som derfor helt naturligt udfordrede både musikalske valg og praksis.  Og man kan sige, at korimprovisationerne for alvor stillede musikkens rolle frem som "medforkyndende" på en helt ny måde.

Korimpro - i praksis og eksempler

Vokalimprovisationerne har hidtil baseret sig på udvalgte passager fra dagens prædiketekst, kombineret med f.eks. salmecitater eller nyere lyrik – altså retorisk stærke tekstbidder, som præst og organist som oftest har udvalgt i samarbejde.

I indeværende projekt er teksterne ultrakorte bibelsentenser, valgt ud fra temaet "10 blikke på den levende Gud".
Med ”levende Gud” markeres det at der her er tale om et gudsbillede der er i bevægelse, ikke fastlåst, hvilket er afgørende for improvisationstanken. Der kan ikke synges nyt om et ubevægeligt gudsbillede, det kan der kun om et levende gudsbillede, vi til stadighed nærmer os søgende, spørgende, tolkende. Med den ”levende Gud” lægges der også et tyngdepunkt i 2. trosartikel – Gud der bliver kød og blod. Med inkarnationen fik troens blik retning, samtidig med at det udvides. Som det er anvendt her er blikkene forstået som betragtninger. Et eksempel:

Ankomstens blik  - ”En kort tid, så skal I se mig” (Johannesevangeliet kap. 16, vers 16) - lyt nedenfor.

Sangerne får fra korlederen et relativt frit skematisk oplæg. En "timeline" der angiver tekstuddrag, dynamiske anvisninger, form, evt. tonearter, klangforslag (tale, hviske, synge, nynne etc - se eksempel) og som endvidere viser det forløb, som kan høres i soundscapet, som koret skal synge til. Oplægget gennemgåes ved korprøven før højmessen. Sangerne trænes med forskellige enkle øvelser, der dels giver tekniske redskaber og musikalske idéer/clichéer til selve impro-situationen og dels frisætter det mod, der kræves for at kaste sig ud i dét musikalske ”bungyjump”, som en korimprovisation godt kan føles som.

Sangerne får deres primære tonale ledetråde  fra Louise Hjorth Hansens soundscapes, men dette kan også udbygges med lyde fra det lokale instrumentarium (orgel, klaver o.lign)

Dvs at koret her synger sammen med kirkens egen ”live” lyd OG et færdigmixet lydspor – et ”soundscape” – som når det lykkes bedst bringer verden udenfor kirkens rum i samspil med kirkens andagtsrum et kort øjeblik. Det kan f.eks være "real-lyde" som mennesker-i-en-ankomsthal, babylyde (et nyt menneskes ankomst i verden) eller fuglestemmer, bølger og tordenbrag!

Ovenstående eksempel "Ankomstens blik" kan du høre her i et mix foretaget af DR ved radiotransmission fra Lindevang Kirke 12. maj 2019:

Du kan ligeledes høre improvisationerne "Gavmildhedens blik", "Trøstens blik" og "Opstandelsens blik" (alle med temaer fra påskeugen) her:

Tradition og fornyelse

Organister har som de eneste klassiske musikere en lang ubrudt tradition for improvisation som fag og håndværk. Improvisation er så vigtig en del af organistens arbejde at det kun føles helt naturligt også at bringe dette håndværk ind i kantorens værktøjskasse. Herved opstår en unik mulighed for en reel fornyelse af den danske klassiske kirkemusiktradition. Fri af snævre genrebegreber og med utallige kombinationsmuligheder. I Lindevang Kirke spiller det improvisatoriske desuden fint sammen med den fleksible indretning af kirkerummet, hvor mange elementer er flytbare.

Videreførelse

Tiden er nu kommet til at løfte arbejdet videre, få det dokumenteret og udbredt. Derfor har Lindevang Kirke etableret et samarbejde med Louise Hjorth Hansen – medstifter af det nyetablerede Musikforum Frederiksberg, hvor hun netop arbejder med den klassiske musiks præsentation, tradition og fornyelse som blokfløjtenist, klangskaber og komponist bag bl.a. soundscapes.


(Foto: Jørgen Bentzen)

Louise Hjorth Hansen  skaber i alt 10 soundscapes a ca. 4 minutters varighed. Disse skal tage udgangspunkt i tekster, udvalgt af sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen og danne baggrund for vokalimprovisationer tilrettelagt af organist Lars N. Sardemann, der desuden vil tilrettelægge et korpædagogisk materiale, en vejledning til korledere med inspiration og øvelser i vokalimprovisation for såvel blandet kor som ligestemmigt kor, børn og voksne, amatører og professionelle. Hele materialet forventes publiceret på Forlaget Mixtur i slutningen af 2019.

Erfaringer og modtagelse

De foreløbige erfaringer viser, at korimprovisationerne bliver taget godt imod af kirkegængerne. Udtalelser som at ”man kan mærke at der er noget på spil” og at det er ”en slags øjeblikkets musik der skaber et spændende nærvær” suppleres fra koristerne selv med at de i langt højere grad føler at de skal ”tage ansvar for teksten”. Lige pludselig er de medfortolkere på en mere forpligtende måde, end når de skal videregive en færdig komposition. De er medskabende, og det nodefri arbejde skærper desuden korets intonation, teksttydelighed og klangtilpasning og har således en stærk positiv afsmitning på det øvrige korarbejde.

Projektansvarlig og idémand

Lars Nielsen Sardemann (kontakt)

KORIMPROJEKT2019 er et udviklingssamarbejde mellem Lindevang Kirke, Musikforum Frederiksberg og Frederiksberg Provsti  støttet af Augustinusfonden

Korimprojekt 2019 - Arrangementer

Der er ingen begivenheder.
Ophavsret: